શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર
શ્રી સૌરભ પટેલ
માનનીય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત સરકાર
શ્રી ગોવિંદભાઈ પટેલ
રાજ્ય મંત્રીશ્રી,
ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ,
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
ગુજરાત સરકાર
 
 

રાજયના વિકાસ માટેની આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓમાં વીજળી એ એક અનિવાર્ય અને પાયાની જરૂરિયાત છે. વીજળીનો બેકાળજીભર્યો ઉપયોગ ભયંકર અકસ્માત સર્જી શકે છે અને વીજળીનો કરકસરયુકત ઉપયોગ રાજયના વિકાસમાં પૂરકબળ બની શકે એમ છે. વીજળી વિષયક કાયદાઓનો કાર્યક્ષમ અમલ કરી રાજયની મહત્વની એવી વીજકરની મહેસુલી આવક ઉઘરાવવાની જવાબદારી આ કચેરી દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે.

વધુ...

 
 

મુખ્‍ય વિદ્યુત નિરીક્ષકાલય

 

વીજળીક તપાસણી, ગુણવત્તા નિયત્રંણ, લીફ્ટ તપાસણ, ઉર્જા ઓડીટ, લાયસન્‍સીંગ

 

વધુ...

વિદ્યુત શુલ્‍ક સમાહર્તા

 

વિદ્યુત શુલ્‍કના યોગ્‍ય દર મુજબ વસુલાત, વિદ્યુત શુલ્‍કના દરમાં રાહત, વિદ્યુત શુલ્‍કમાં માફી તેમજ પરવાનેદારો ધ્વારા વસુલવામાં આવતા તેમજ ભરવામાં આવતા વિદ્યુત શુલ્કની ચકાસણી

 

વધુ...

 

માહિતી મેળવવાના અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

નાગરિક અધિકાર પત્ર

વીજ સલામતી માટે

ઉર્જા બચત માટે

ફોર્મસ

સંપર્ક

ગુજરાત વિદ્યુત શુલ્ક અધિનિયમ-1958 હેઠળ પ્રવર્તમાન વીજકરના દર
Receipt of Electricity Duty
વીજકર દરોના રેશનલાઈઝેશનની વિગતો
સંબંધિત લિંક્સ

Vibrant Gujarat

 
 

Legal Disclaimer : Privacy Policy