પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

અમારા વિશે

રાજયના વિકાસ માટેની આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓમાં વીજળી એ એક અનિવાર્ય અને પાયાની જરૂરિયાત છે. વીજળીનો બેકાળજીભર્યો ઉપયોગ ભયંકર અકસ્માત સર્જી શકે છે અને વીજળીનો કરકસરયુકત ઉપયોગ રાજયના વિકાસમાં પૂરકબળ બની શકે એમ છે. વીજળી વિષયક કાયદાઓનો કાર્યક્ષમ અમલ કરી રાજયની મહત્વની એવી વીજકરની મહેસુલી આવક ઉઘરાવવાની જવાબદારી આ કચેરી દ્વારા નિભાવવામાં આવે છે.

આ કામગીરી બે અલગ અલગ ખાતાના વડાની કચેરીઓ (૧) મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકની કચેરી અને (ર) વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ કચેરીઓના ખાતાના વડા તરીકે એક જ અધિકારી મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષક અને વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તા છે.

(૧) મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકની કચેરી

વીજળી વિષયક કાયદાઓનો અમલ કરી રાજ્યની વીજળી વિષયક બાબતોની તપાસણી તથા સલામતીઓની તકેદારી, એનર્જી ઓડીટ, લીફ્ટ અંગેના કાયદાની અમલવારી જેવી કામગીરી મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકની કચેરી તેમજ રાજ્યમાં આવેલ તેઓના તાબાની કચેરીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

(૨) વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરી

રાજ્યની મહત્વની એવી મહેસૂલી આવક તરીકે વીજ પુરવઠેદારો દ્વારા વીજકર ઉઘરાવવાની જવાબદારીની નિભાવણી યોગ્ય રીતે થાય છે કે કેમ તે બાબતે વીજકરની આવકની સતત દેખરેખની કામગીરી તેમજ રાજ્યમાં સ્વવીજ ઉત્પાદન કરતા ગ્રાહકો પાસેથી વીજકર વસુલાત કરવાની કામગીરી વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે.

સંબંધિત કડીઓ

 

અવનવું