પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

Exam Paper of Wireman/Supervisor

Sr No. Details Downloads
SUPERVISOR GENERAL
1 P1 MAY 2016
Downloads
[English] [935 KB]
2 P1 MAY 2017
Downloads
[English] [935 KB]
3 P1 NOV 2015
Downloads
[English] [935 KB]
4 P1 NOV 2016
Downloads
[English] [935 KB]
5 P1 NOV 2017
Downloads
[English] [935 KB]
6 P2 MAY 2016
Downloads
[English] [935 KB]
7 P2 NOV 2015
Downloads
[English] [935 KB]
8 P2 NOV 2016
Downloads
[English] [935 KB]
9 P2 NOV 2017
Downloads
[English] [935 KB]
10 P2 MAY 2017
Downloads
[English] [935 KB]
Sr No. Details Downloads
SUPERVISOR MINES EXEMPTION
1 P3 NOV 2017
Downloads
[English] [337 KB]
2 P3 MAY 2016
Downloads
[English] [474 KB]
3 P3 MAY 2017
Downloads
[English] [999 KB]
4 P3 NOV 2015
Downloads
[English] [236 KB]
5 P3 NOV 2016
Downloads
[English] [464 KB]
Sr No. Details Downloads
SUPERVISOR MINES GENERAL
1 P1 MAY 2016
Downloads
[English] [337 KB]
2 P1 NOV 2015
Downloads
[English] [474 KB]
3 P1. NOV 2017
Downloads
[English] [999 KB]
4 P1 MAY 2017
Downloads
[English] [236 KB]
5 P1 NOV 2016
Downloads
[English] [464 KB]
6 P3 MAY 2016
Downloads
[English] [935 KB]
7 P3 MAY 2017
Downloads
[English] [935 KB]
8 P3 NOV 2015
Downloads
[English] [935 KB]
9 P3 NOV 2016
Downloads
[English] [935 KB]
10 P3 NOV 2017
Downloads
[English] [935 KB]
Sr No. Details Downloads
WIREMAN
1 WIREMAN MAY 2015
Downloads
[English] [791 KB]
2 WIREMAN MAY.2017
Downloads
[English] [879 KB]
3 WIREMAN NOV.2015
Downloads
[English] [1,120 KB]
4 WIREMAN NOV.2016
Downloads
[English] [914 KB]
5 WIREMAN NOV.2017
Downloads
[English] [990 KB]

સંબંધિત કડીઓ

 

અવનવું