પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

Time Table and Candidate List for Wireman Examination May-2019

No.   Center
WW-01 Wireman
Ahmedabad
English | 411 kb
WW-02 Wireman
Baroda
English | 345 kb
WW-03 Wireman
Rajkot
English | 398 kb
WW-04 Wireman
Bhavnagar
English | 325 kb
WW-05 Wireman
Surat
English | 333 kb
WW-07 Wireman
Junagadh
English | 376 kb
WW-08 Wireman
Bhuj
English | 358 kb
WW-10 Wireman
Mehsana
English | 341 kb
Click here to view Time Table :
Wireman Exam Time Table
English | 109 kb

સંબંધિત કડીઓ

 

અવનવું