પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

ફોર્મસ અને ડાઉનલોડ

અનુ. ક્ર.માહિતીડાઉનલોડ ફાઈલ
૧.List of Documents to be submitted by the applicant along with the drawings for Captive Generating Plant (CGP) or Standby Generating Set.
૨.Application Form for Electrical Accident
૩.Application Form for Test Report of Electrical Installations
૪.Application Form for Authorization as Energy Auditor
૫.Application for permission to install lift or For making additions or alterations to the installed lift
૬.Application for permission to install escalator or For making additions or alterations to the installed escalator
૭.Declaration from the person authorized under section 13 for erection of lift / escalators
૮.Application for a License for operating the Lifts or Escalators.
૯.Declaration from the person authorized under section 13
૧૦.Application for the renewal of License of Lift/Escalator
૧૧.Details of Lifts / Escalators under maintenance.
૧૨.Form of reporting accident on lift/ escalator by owner of lift/escalator or his agent
૧૩.Form of SUPERVISOR EXEMPTION
૧૪.Form of ELECTRICAL CONTRACTOR
ડાઉનલોડ ફાઈલ
[Gujarati] [1,621 KB]
૧૫.Form of WIREMAN EXEMPTION
૧૬.Form of SUPERVISOR/WIREMAN EXAM FORM
ડાઉનલોડ ફાઈલ
[Gujarati] [1,236 KB]
અનુ. ક્ર.માહિતીડાઉનલોડ ફાઈલ
અ. વીજકર માફી અંગે :
૧.નવા તથા વધારાના ઔદ્યોગીક એકમ માટે વીજકર માફી મેળવવા અંગેનું ફોર્મ- ઈ
ડાઉનલોડ ફાઈલ
[Gujarati] [2,892 KB]
૨ (અ).મૂડી રોકાણ પ્રમાણપત્ર નમૂનો - નવું ઔદ્યોગીક એકમ
૨ (બ).મૂડી રોકાણ પ્રમાણપત્ર નમૂનો - વધારાનું ઔદ્યોગીક એકમ
૩.મશીનરી પત્રકનો નમૂનો
૪.સ્પેશીયલ ઇકોનોમીક ઝોનમાં સ્થપાતા એકમ/ડેવલપરે વીજકર માફી મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
૫.ટુરીઝમ પ્રોત્સાહન યોજના ૨૦૧૫-૨૦ અંર્તગત ‘નવા ટુરીઝમ એકમે’ વીજ કર માફી મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
૬.આઇ. ટી. યોજના ૨૦૦૬-૧૧ હેઠળ પાત્ર એકમોને વીજકર માફી મેળવવાનું અંગેનું ફોર્મ
બ. અન્ય કામગીરી અંગે :
૧.જનરેટર સેટના રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા અંગેનું ફોર્મ - સી
૨.માસિક/ત્રિમાસીક જનરેશન તથા તેના વીજકરની માહિતી અંગે ફોર્મ ડી
૩.વીજકર ભરપાઇ કરવાના ચલણનો નમૂનો
૪.જનરેટર અંગે લોગબુકનો નમુનો
૫.વીજ જોડાણ માહિતીનો નમૂનો
૬.વીજ પૂરવઠેદારનું માસિક રિટર્ન ફોર્મ – એ
૭.વીજ પૂરવઠેદારનું માસિક રિટર્ન ફોર્મ – બી

સંબંધિત કડીઓ

 

અવનવું