પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

અનુ. ક્ર. માહિતી ડાઉનલોડ ફાઈલ
૧. મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકની કચેરીની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
૨. મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકાલય હેઠળ ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩. નિરીક્ષણ અને જવાબદારીના સાધનો સહિત નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં તેમણે અનુસરવાની કાર્યરીતિ
૪. નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત
૫. મુખ્ય વિદ્યુત નિરીક્ષકની કચેરી પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
૬. અધિનિયમની ૩ (૩) હેઠળના જાહેરનામાથી ઉપલબ્ધ લાભ/રાહત/માફીની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
૭. સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો બતાવવા માટે
૮. તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
૯. ર્નિણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ
૧૦. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી-પુસ્તિકા (ડિરેકટરી)
૧૧. પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
૧૨. સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ
૧૩. સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ
૧૪. વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી
૧૫. માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો
૧૬. જાહેર માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દાઓ અને અન્ય વિગતો
૧૭. અન્ય ઉપયોગી માહિતી
૧૮. Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Act, 2013
અનુ. ક્ર. માહિતી ડાઉનલોડ ફાઈલ
૧. વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરીની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો
૨. વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તા કચેરી હેઠળ ફરજ બજાવતા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
૩. કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિમયો, સૂચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો
૪. નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત નથી
૫. વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરી પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક
૬. અધિનિયમની ૩ (૩) હેઠળના જાહેરનામાથી ઉપલબ્ધ લાભ/રાહત/માફીની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
૭. સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો બતાવવા માટે
૮. તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક
૯. ર્નિણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ
૧૦. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી-પુસ્તિકા (ડિરેકટરી)
૧૧. પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર
૧૨. સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ
૧૩. સહાયકી કાર્યક્રમોના લાભાર્થીની વિગત
૧૪. વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી
૧૫. વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરીમાં જાહેર ઉપયોગમાં રાખેલ પુસ્તકાલય અથવા વાંચનખંડની સવલતો માટેના સમય સહિત નાગરિકોને માહિતી મેળવવા માટેની પ્રાપ્ય સગવડોની વિગતો.
૧૬. માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો
૧૭. અન્ય ઉપયોગી માહિતી

સંબંધિત કડીઓ

 

અવનવું